Ambijentalno, konkursno područje primarno je određeno samom zgradom Muzeja savremene umetnosti, na koji se objekat paviljona mora logički, funkcionalno i prostorno-oblikovno nadovezati. Sa postojećom zgradom muzeja planirani novi magacinski kapaciteti se fizički povezuju, ili se na postojeću zgradu neposredno nadovezuju. Nasuprot tome, ne očekuje se da objekat paviljona bude direktno, fizički povezan sa samom zgradom muzeja, ali se očekuje da zajednički direktno funkcionišu i pojavno korespondiraju uz davanje primata postojećoj zgradi Muzeja savremene umetnosti.
Druga istaknuta odlika prostora oličena je u Parku prijateljstva, koji je već pomenut kao celina pod posebnom zaštitom, i predstavlja kulturno-istorijsku znamenitost koja je trag važnih istorijskih događaja zemlje u kojoj je nastao (SFRJ), a time baštini i opuse svetske istorije (osnivanje Pokreta Nesvrstanih) te bitnu kolektivnu memoriju koju baštine građani.

Aktuelna planska dokumentacija na području konkursnog obuhvata
Kako je nedostatak prostora za navedene potrebe MSU još ranije bio prepoznat - planski osnov za predmetnu izgradnju sadržan je u planu detaljne regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području „Parka prijateljstva'' na Ušću, gradske opštine Novi Beograd i Zemun, iz 2019. godine“. Izvod u prilogu Konkursa.
Elementi plana obavezni za konkurs:

 • svi sadržaji na predmetnom prostoru treba da budu u funkciji javnog korišćenja;
 • rešenje mora biti primereno značaju predmetne lokacije utemeljenom na vrednovanju istorijskih, prirodnih, kulturoloških i funkcionalnih karakteristika, a u kontekstu najvećeg parka Novog Beograda;
 • neophodno je očuvanje celokupne drvenaste vegetacije;
 • neophodno je planirati zaštitu najvažnijih definisanih vizura;
 • IZMENA  TAČKE 4.1. BRIŠE SE DONJA STAVKA  -  OBOJENA  CRVENIM SLOVIMA – 27.07.2021.

  • poziciju objekata odrediti u skladu sa Zonama zaštite prostora i osnovnim ograničenjima gradnje, definisanim na grafičkom prilogu br. 2 - Planirana namena površina i grafičkom prilogu br. 3 - Regulaciono - nivelacioni plan, kao i u skladu sa pozicijama drvenaste vegetacije;

  DODATA STAVKA  dana 27.07.2021.:

  • poziciju objekata odrediti u skladu sa osnovnim merama zaštite prostora, poštujući zatečeno stvoreno prostorno nasleđe.

MSU konkurs 9