Uslovi za učešće na konkursu

Pravo učešća na konkursu, u skladu sa čl. 28. Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“, broj 31/2015), imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture.

Učesnici konkursa imaju slobodu da u svoje timove, uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli  unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente.

Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.

Obavezni uslovi za učešće na konkursu:

 • Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa.
 • Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene raspisom konkursa.

Uslovi za sprovođenje konkursa

Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“ br. 31/2015), (u daljem tekstu: Pravilnik).

Svaki učesnik konkursa koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu.

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

Sadržaj konkursnog rada - zahtevanih konkursnih podloga i dokumentacije

Učesnici su obavezni da konkursni rad predaju u elektronskoj formi, a detaljna uputstva za imenovanje dokumenata i način označavanja konkursnih priloga, data su u poglavlju 7.4.

Sadržaj konkursnog rada obuhvata:

 1. Grafičke priloge - 2D
 2. Grafičke priloge - 3D
 3. Svesku sa tekstualnim i grafičkim prilozima
 4. Plakat za elektronsku izložbu

Konkursni rad i svi prilozi koji se podnose uz konkursni rad moraju biti sastavljeni na srpskom jeziku.


Svi učesnici su obavezni da u okviru konkursnog elaborata dostave sledeću dokumentaciju:

Tekstualni deo

 • Obrazloženje rešenja, do najviše 1000 reči, kao dopuna grafičkim prilozima. Obrazloženje treba da

         bude pregledno struktuirano i pripremljeno prema traženim ciljevima i kriterijumima koje sadrži Program;

       Jezik konkursa je srpski, i tekstovi moraju biti u fontu Arial veličine 11 pt.

Grafički prilozi 

Situacioni plan sa regulacionim i nivelacionim elementima     R=1:250

 • Osnova partera celine konkursnog zahvata sa kontaktnom zonom muzeja          R=1:250
  (parterno uređenje slobodnih, pešačko-boravišnih i zelenih površina

uključujući i pristupne površine koje su planirane)                                                     

 • Sve osnove planirane izgradnje     R=1:100
 • Svi potrebni preseci     R=1:100
 • Svi izgledi u kontekstu neposrednog okruženja     R=1:250
 • 3D prikaz rešenja po izboru konkurenata
 • 3D prikazi rešenja enterijera paviljona (1 - pogled na šank, i 2 - pogled na salu i baštu paviljona)
 • Prostorni i dijagramski prikaz funkcionisanja programskih sadržaja u različitim situacijama, tj. režimima korišćenja

Napomena:  

svi gore navedeni elementi i prilozi konkursnog elaborata, tekstualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

 • Ostali grafički prilozi – po izboru autora

       Predlog rešenja treba da sadrži:

 • Situaciju sa prikazom povezivanja sa Muzejom savremene umetnosti i na postojeće okruženje.
 • Rešenje paviljona i magacina
 • Prostor za sezonsko postavljanje dodatnih stolova na otvorenom, kao i načine korišćenja.
 • Poziciju - Kontejner za sakupljanje otpada i otpadnog materijala.
 • Manevarski prostor za istovar i transport.
 • Osnovne lemente hortikulture (prikaz drveća, travnjaka, žbunastog rastinja, i sl.)

Napomena:

Grafički prilozi – 2D prikazi, Grafički prilozi – 3D prikazi predaju se kao fajlovi u .pdf formatu dimenzija 42x29.7cm (A3), horizontalno orijentisani (landscape), u rezoluciji 150 PPI.

 1. SVESKA SA TEKSTUALNIM I GRAFIČKIM PRILOZIMA

U .pdf formatu, dimenzija dimenzija 42x29.7cm (A3), horizontalno orijentisanih stranica (landscape), sa ilustracijama u rezoluciji 150 PPI.

Sveska treba da sadrži:

 • Obrazloženje rešenja, do najviše 1000 reči, kao dopuna grafičkim prilozima. Obrazloženje treba da bude pregledno struktuirano i pripremljeno prema traženim ciljevima i kriterijumima koje sadrži Program;
 • Sve grafičke priloge.
 1. PLAKAT ZA ELEKTRONSKU IZLOŽBU

u .jpg formatu, dimenzija 2000px širine- horizontalno orjentisan u RGB sistemu sa ilustracijama u rezoluciji 150 PPI.

Učesnici su slobodni da odaberu jedan ili više priloga (na jednom plakatu) sa ilustracijama,  za koje smatraju da su najadekvatniji za ovu svrhu. Na plakatu treba napisati šifru rada. Ovaj prilog takođe mora biti anoniman.

Svi gore navedeni elementi i prilozi konkursnog elaborata, tekstualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

Oprema konkursnog rada

Svi grafički prilozi, svaki list u svesci i plakati  moraju biti označeni sa jedinstvenom šifrom u gornjem desnom uglu svakog lista (Arial font, Bold, veličine 50pt  za grafičke priloge, odnosno 24pt  za svesku).   Jedinstvena šifra se obavezno sastoji od dva slova i pet arapskih brojeva, koje bira autor. Listovi treba da budu označeni rednim brojevima u donjem desnom uglu. Font tekstova u svesci je Arial font, veličine 11pt.

Jezik konkursa  je srpski.

Konkursni rad se predaje u jednom zapakovanom/komprimovanom folderu (elektronski .zip), isključivo nazvanim izabranom šifrom od pet arapskih brojeva i dva slova.

         Zapakovan („zipovan“) folder, ne veći od 25 MB, treba da sadrži:

 • GRAFIČKE PRILOGE – 2D i GRAFIČKE PRILOGE - 3D, definisane u poglavlju 7. ,u .pdf formatu dimenzija 42x29.7cm (A3);
 • SVESKA SA TEKSTUALNIM I GRAFIČKIM PRILOZIMA dimenzija 7x 21cm (A4), dimenzija 42x29.7cm (A3); definisanu u poglavlju 7.3. pod 1., u .pdf formatu;
 • PLAKAT ZA ELEKTRONSKU IZLOŽBU, definisan u poglavlju 7.3. pod 2., u .jpg

Učesnik konkursa predaje konkursni rad elektronski na link: https://www.konkurs-msu.rs/

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 09.09.2021.godine do 23:59 časova.

Konkursni rad koga raspisivač nije primio u roku određenom za podnošenje konkursnih radova, odnosno koji je primljen po isteku dana i sata do kojeg se konkursni radovi mogu podnositi, smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatran.

Svakom učesniku dozvoljava se predaja samo jednog konkursnog rada bez varijantnih rešenja.

Po isteku roka za podnošenje konkursnih radova, učesnik konkursa ne može da povuče niti da menja svoj konkursni rad.

Sadržaj izjave konkurenata

Uz elektronsku predaju konkursnog rada, učesnik je obavezan poštom poslati zapečaćenu neprozirnu kovertu koja nosi naznaku „AUTOR “ i koja je na poleđini označena izabranom šifrom rada od dva slova  i pet arapskih brojeva, font Arial, Bold, 24pt. Koverta se šalje na adresu : Udruženje arhitekata Srbije, Kneza Miloša 7a/III, 11 000 Beograd, Republika Srbija.

Na koverti ne sme pisati ime autora, da se ne bi narušila anonimnost.

U koverti treba da se nalazi:

 • Tekstualni dokument u A4 formatu koji sadrži:
  • Korišćenu izabranu šifru od pet arapskih brojeva i dva slova;
  • Ime/imena autora sa potpisima;
  • Izjava o prihvatanju uslova konkursa;
  • Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (može i ne mora biti jedan od autora);
  • Elektronsku adresu za dostavljanje odluke žirija;
  • Adresu i kontakt telefon;
  • Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o tome da li želi da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno) ili pod imenom autora;
  • Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o načinu raspodele nagrade u procentima, sa podacima i instrukcijama za uplatu za sva navedena lica;
 • Odštampan plakat za elektronsku izložbu sveden na dimenziju 7x 21cm (A4), horizontalno orjentisan.

Krajnji rok za slanje koverte je  09.09.2021. godine do 23:59 časova.

Osiguravanje anonimnosti prilikom slanja koverte „AUTOR“ putem pošte, moguće je  ostvariti:

 • slanjem običnom poštom bez povratnice sa odgovarajućim brojem poštanskih markica (zavisno od zemlje pošiljaoca);
 • otvaranjem poštanskog pretinca za prijem povratnice;
 • slanjem putem usluge brze pošte (DHL, Fed Ex,…) sa napomenom za anonimno slanje (koverta „AUTOR“ unutar koverte za slanje, na kojoj nema naznake šifre AUTORA).

Konkursni rokovi

Početak konkursnog roka/ datum oglašavanja 16.07.2021.

Konkursna dokumentacija preuzima se besplatno sa veb stranice Udruženja arhitekata Srbije: www.u-a-s.rs   i sa linka : https://www.konkurs-msu.rs/

Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do 12.08.2021.

Pitanja i zahtevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima dostavljaju se isključivo preko zvanične internet stranice: https://www.konkurs-msu.rs/

Odgovori žirija na postavljena pitanja, i isključivo samo na pitanja u vezi sa raspisom i programom konkursa, objaviće se na zvaničnoj internet stranici Konkursa u roku od pet dana.

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 09.09.2021. godine do 23:59 časova.

Objavljivanje rezultata konkursa najkasnije do 20.09.2021.

Rezultati će biti objavljeni na internet strani Udruženja arhitekata Srbije: www.u-a-s.rs   i na   www.konkurs-msu.rs/

Nagrađeni i nenagrađeni radovi,  u elektronskom formatu biće postavljeni na internet strani  Udruženja arhitekata Srbije: www.u-a-s.rs i na www.konkurs-msu.rs/ u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa. Uz sve radove biće objavljeni osnovni podaci (šifra rada, nagrada, ime(na) autora ukoliko drugačije nije naznačeno u prijavi za Konkurs.


Vrsta i visina nagrada

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 5 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda  od 1.400.000,00  dinara prema sledećoj raspodeli:

 • Prva nagrada 800 000,00 dinara
 • Druga nagrada 400 000,00 dinara
 • Treća nagrada 200 000,00 dinara

Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda. 

Naručilac se obavezuje da će isplatu za izabrane i nagrađene konkursne radovi izvršiti prema odluci žirija, a u skladu sa Konkursnom dokumentacijom - raspisom u roku od 45 dana od dana potvrđivanja Odluke žirija od strane Naručioca.

Sastav žirija i izvestilac

Predsednik žirija:

 • Miloš Komlenić, docent Arhitektonskog Fakulteta u Beogradu, predstavnik sprovodioca

Članovi žirija:

 • istoričarka umetnosti Marijana Kolarić, direktorka Muzeja savremene umetnosti u Beogradu,  predstavnik naručioca
 • prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i vanredni profesor Akademije umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, predstavnik naručioca
 • dr arh. Milorad Mladenović, redovni profesor Arhitektonskog Fakulteta u Beogradu, predstavnik sprovodioca
 • Nada Jelić , predstavnik sprovodioca

Izvestilac

 • dr Jelena Bogosavljević, arhitekta, asistent Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, predstavnik sprovodioca

Sekretarijat konkursa:  Udruženje arhitekata Srbije

Pravne i finansijske posledice za vrstu i visinu nagrade i  uslovi zaštite autorskih prava i prenosa imovinskih prava autora na Naručioca posla

 • Autor konkursnog rada je učesnik koji je izradio konkursni rad i time pod svojim imenom objavio autorsko  delo   činom   predaje   na      Autorski   tim čine potpisnici konkursnog rada, koautori, i time nosioci svih zajedničkih autorskih prava.
 • Predajom konkursnog rada autori (autorski tim) ustupa prenos svih imovinskih prava autora Naručiocu ukoliko je predmetni rad nagrađen.
 • Nagrađeni radovi mogu se koristiti u celini ili u delovima i kroz izradu planske i tehničke dokumentacije biće prilagođeni situaciji na terenu, odnosno prostornim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima.
 • Naručilac nema obavezu angažovanja autora kao vršioca izrade planske i tehničke dokumentacije.
 • Ukoliko je potrebno   i   ukoliko   postoji   obostrani   interes,   Naručilac  može konsultovati autore nagrađenih radova tokom dalje razrade projekta, a autori će pružati konsultantske usluge u potrebnoj meri. Svaku eventualnu saradnju strane će regulisati posebnim ugovorom.
 • Autori zadržavaju pravo na publikovanje svojih radova.
 • Naručilac ima prava da koristi sve pristigle radove, da ih publikuje i promoviše rezultate konkursa.

 PRILOZI UZ PROGRAM – PODLOGE I PRATEĆA DOKUMENTACIJA

I       GRAFIČKE DIGITALNE PODLOGE  - PAVILjON MSU

 • Situacija – postojeće stanje, sa granicom obuhvata: “dwg“
 • Izvod iz projekta Muzeja savremene umetnosti: „MSU - projekat - PRESECI i IZGLEDI.dwg“
 • Projekat aneksa: “MSU - Anex – projekat.dwg“
 • Projekat prilaznog trema: “MSU - prilazni trem.dwg“
 • Katastarski plan podzemnih instalacija: "MSU - KATASTAR - plan vodova.dwg“

▪     MSU Oborene fasade sa dubinama. Dwg

▪    RGZ kopija plana muzeja savremene umetnosti.dwg

II      USLOVI  NADLEŽNIH INSTITUCIJA

 • Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda - Uslovi za javni otvoreni jednostepeni arhitektonski konkurs za izradu idejnog rešenja za izgradnju paviljona Muzej Savremene Umetnosti u Beogradu: „MSU -USLOVI, Zavod za zaštitu spomenika.pdf”
 • Sekreterijat za urbanizam i građevinske poslove, uslovi za k.p. 1045/1: "MSU - USLOVI, Sekretaijat za Urbanizam.pdf"
 • Izvod iz Plan Detaljne Regulacije multifunkcionalnog sportsko-kulturnog sadržaja na području   „Parka prijateljstva'' – Ušće, gradske opštine Novi Beograd i Zemun:„TXT iz PDR-a #IZVOD.pdf“
 • PDR Ušće-2019-Službeni Glasnik

III    FOTODOKUMENTACIJA

 • Fotografije lokacije – sadašnje stanje
 • Fotografije iz ranijeg perioda
 • Panoramski prikazi u okruženju

IV  3D MODELI MUZEJA I OKRUŽENjA

 • 3D model terena sa osnovnim masama objekata: "MSU model - staro stanje.dwg“
 • 3D model terena sa osnovnim masama objekata: "MSU - za paviljon - PODLOGA - 3D.skp“

V  OSTALA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM

 • Pravilnik MTU – 2016.pdf
 • „Ivan Antić, Ivanka Raspopović - SKICE 01.jpg“ i „Ivan Antić, Ivanka Raspopović - SKICE 02.jpg“
 • „Untitled-2 .jpg“ - „L'architecture d'aujourd'hui“, prikaz muzeja u časopisu, 1965.god.
 • „Razlozi i ciljevi“, Miodrag B. Protić, o Muzeju, 1965.god
 • „O muzeju“, izvod sa sajta MSU, 2020.god.
 • „Prilozi za istorizaciju MSU“, Dejan Sretenović, 2016.god.,pdf
 • „Ušće od sedam zona“, Jan Gel, prikaz iz dnevne štampe, 2017.god.
 • Zgrada Muzeja savremene umetnosti. pdf
 • Urbanizam 01-02.2019. pdf
 • Urbanizam 01-02. pdf

U Beogradu, 16.07.2021.


Žiri u sastavu:

                 Predsednik,

doc.  Miloš Komlenić, arhitekta

članovi:

Marijana Kolarić, istoričarka umetnosti

prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta

prof. dr Milorad Mladenović, arhitekta

Nada Jelić, arhitekta