Pitanje: Lokacija magacina bi trebala biti neposredno uz muzej. Međutim, nije jasno gde bi trebala biti lokacija paviljona. Koliku slobodu imamo u odabiru lokacije paviljona?

ODGOVOR: Pitanje pozicije paviljona formalno je ograničeno sa tri faktora:

a) granicom parcele na kojoj se muzej nalazi (objekat mora biti u okviru postojeće parcele Muzeja savremene umetnosti),

b) postojećim nadzemnim i podzemnim objektima i trasama instalacija na parceli, a što se vidi iz dostavljenih priloga i crteža. Pozicija Paviljona je uslovljena njegovom svrhom, te ostalim postojećim sadržajima u zgradi muzeja. Obzirom na postojeći stepen zaštite datog objekta – nužno je objekat paviljona sagledavati kao nezavistan objekat, a ne dogradnju ili proširenje objekta Muzeja savremene umetnosti,

c) Potebno je uzeti u obzir i kretanje posetilaca unutar Muzeja, gde je predviđeno da posetioci ulaze na glavni ulaz Muzeja, a izlaze na bočni (ka Aneksu) - te bi time bilo logičnije da paviljon sa pratećim sadržajima bude bliži datom izlazu.

 

Pitanje: Da li student master studija arhitekture može samostalno učestvovati na konkursu?

ODGOVOR: Pogledati u Raspisu Programa konkursa pod tačkom 7.1. Uslovi za učešće na konkursu, što znači da morate imati u timu pored vas i osobu sa sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture.

 

Pitanje: Poštovani, da li ste u mogućnosti da nam dostavite nedostajuću grafičku dokumentaciju: osnove svih etaža - nivoa i preseka zgrade MSU radi lakšeg sagledavanja zadatka. Unapred Vam se zahvaljujemo.

ODGOVOR: Svi dostupni prilozi i podloge za koje smo imali saglasnost za objavu od strane naručioca su već dati raspisom konkursa. Traženi prilozi, sa druge strane, nisu presudni za izbor rešenja i odgovora na zadatak konkursa. Takođe, posetom lokacije moguće je ostvariti bolji uvid u situaciju na terenu...

 

Pitanje: Nejasna je funkcija podzemne prostorije ispod trafo stanice na koti -6.865. Pošto je obuhvaćena zonom očekivanog ili preporučenog proširenja magacina, učesnicima konkursa bi bilo od velike koristi podatak o njenoj nameni kako bi se došlo do optimalne strategije proširenja magacinskih kapaciteta kao predmeta druge faze intervencije. u napred hvala.

ODGOVOR: Obzirom da postojeći objekat nije deo vaše moguće intervencije - to uključuje i postojeće podzemne sadržaje. Detaljniji podaci o tehničkim prostorijama nisu potrebni za pitanja proširenja magacina - tako da je dovoljno ne dirati ih...

 

Pitanje: Poštovani, Obzirom na opsežnost ovog konkursa, ali i važnost, kako za Muzej, grad Beograd, tako i za arhitektonsku zajednicu, molimo Vas da ukoliko ste u mogućnosti produžite rok za predaju konkursnih rješenja, kako bi bili u mogućnosti da predamo što kvalitetnije radove. Unaprijed hvala i srdačan pozdrav.

ODGOVOR: Poštovani, Naručilac posla nije u mogućnosti da produži rok za predaju radova iz razloga što ima zadate rokove u vezi dalje realizacije, post konkursnih aktivnosti.

 

Pitanje: Poštovani, da li je konkurs otvorena za kolege iz regiona i koje su potrebne kvalifikacije? Hvala i srdačan pozdrav

ODGOVOR: Kolege iz regiona mogu učestvovati na konkursu kao članovi ili saradnici u autorskom timu koji ima i predstavnika iz Republike Srbije, kako bi se efikasno organizovala i očekivana saradnja sa nagrađenim radovima ukoliko se za to stvori obostrani interes. Iz tog pragmatičnog razloga konkurs nije raspisan kao "međunarodni", već je nazvan "OTVORENIM KONKURSOM"...

 

Pitanje: Na stranici EUMies nagrade za arhitekturu objavljene su osnove muzeja u jpg formatu.: https://miesarch.com/work/4257
Da li je moguce dobiti ove osnove u DWG formatu? Pretpostavljamo da za ove osnove ,posto su vec objavljene , mozete dobiti neophodne saglasnosi .

ODGOVOR: Kao što je već rečeno - dati su svi dostupni DWG crteži datih prostorija u podlogama raspisa. Korišćenje javno dostupnih informacija je takođe dozvoljeno, ali njihove detaljnije prikaze nismo u mogućnosti da nabavimo. Svi potrebni prostorni i planski crteži su dostavljeni u podlogama konkursa.

 

Pitanje: Novoprojektovane gardarobe i toaleti , da li se predvidjaju i za sve posetioce muzeja, ili se dimenzionisu prema broju sedenja u restoranu (40-80 sedecih mesta) ? Da li postoji podatak kolika je posecenost muzeju u odnosu na koju bi trebalo , a u skladu sa pravilnicima, predvideti kapacitete garderobe i toaleta?

ODGOVOR: Novoprojektovane gardarobe i toaleti u Paviljonu (koji je predmet konkursa) se dimenzionišu samo za korisnike paviljona. Muzej je, u tom smislu, nezavisan sadržaj, koji ima rešeno pitanje gardaroba i toaleta.

 

Pitanje: Da li je konkurs međunarodni?

ODGOVOR: Ne. Konkurs je "otvoreni", obratiti pažnju na prethodna pitanja gde je to objašnjeno, tj. pojašnjeno ko može i kako učestvovati na konkursu.

 

Pitanje: Da li je moguće ukloniti postojeću trafostanicu obzirom da se nalazi u naznačenoj zoni proširenja depoa?

ODGOVOR: Ne, nije moguće ukloniti niti jedan postojeći objekat na lokaciji. Svi postojeći objekti na lokaciji, kao i prostor ispod njih (ispod kote terena) nisu predmet konkursa, i ne mogu biti deo novih sadržaja koji su zadatak konkursa.

 

Pitanje: Da li možete da kažete koja vrsta vegetacije je trenutno prisutna na lokaciji i oko nje (vrsta drveća pre svega). Ili ako to ne, onda da li možete da uputite na izvor koji bi mogao da sadrži tu informaciju, s obzirom da da je u raspisu naglašeno da novo zelenilo mora biti autohtono i izrazito prilagodljivo kontekstu? Hvala.

ODGOVOR: Detaljan opis zelenila slobodno možemo ostaviti za naredne korake razvoja nagrađenog rešenja. Dovoljno će biti opštim opisom definisati predviđenu sadnju, i ne planirati egzotičnu vegetaciju, ili onu koja se teško održava (Opis zelenila se nalazi u Planu detaljne regulacije, Službeni list grada Beograda br 35 od 24. maja 2019. godine)

 

Pitanje: Koja bi trebala da bude minimalna čista spratna visina novih prostora za magacine?

ODGOVOR: Minimalna visina nije propisana (niti zahtevana u ovom slučaju), ali možemo pretpostaviti visine od cca. 330cm do 450cm...

 

Pitanje: Da li možete da detaljnije objasnite termin "zimska bašta" i šta on pod sobom podrazumeva. Da li je to običan ozelenjeni prostor u koji mogu da se postave stolovi restorana. Da li taj prostor treba da ispuni neki specifičan zahtev (opmislio sam pošto ima pridev "zimska" u sebi da bi trebalo da bude grejan prostor, mada to verovanto nije slučaj). Koja je minimalna površina zimske bašte, odnosno travnjaka (pošto je maksimalna 200 m2)? Hvala unapred na odgovorima.

ODGOVOR: "Zimska bašta" označava prostor upotrebljiv tokom cele godine za boravak gostiju i posetilaca muzeja. Zaštita od atmosferskih padavina je gotovo obavezna, kao i povremena sezonska zaštita od niskih ili visokih temperatura.

Minimalna površina zimske bašte nije definisana, i zavisi od obima i koncepta samog predloga konkursnog rešenja.

Zimska bašta ne potpada pod banalni opis "odnosno travnjak", i obratiti pažnju na pojmove iz uobičajene stručne prakse...

 

Pitanje: Postovani, da li postoji mogucnost da u konkursu ucestvuju osobe koje su zavrsile Osnovne studije, bez Master-a. Hvala unapred, pozdrav!

ODGOVOR: Pogledati u Raspisu Programa konkursa tačka 7.1. Uslovi za učešće na konkursu, što znači da morate imati u timu pored vas i osobu sa sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture.

 

Pitanje: Primedba: U prilozima su date nepotpune informacije - nedostaju stepenice kojima sa pristupa krovu aneksa -nisu prikazane u situaciji ,izgledima objekta ne postoje ni u projektu aneksa.

ODGOVOR: Dato stepenište nije od presudnog značaja za rešenje zadatka, a bilo je predmet poslednje intervencije na objektu i time nije uneto u projekte postojećeg stanja. Moguće je izvršiti njegovu rekonstrukciju, uz zadržavanje pristupa na krov aneksa.

U Beogradu, 17.08.2021.


VAŽNO PITANJE I ODGOVOR - 27.07.2021


Pitanje:
U tekstu programa na 12-stoj strani se spominju grafički prilozi br.2 - Planirana namena površina i br.3 - Regulaciono-nivelacioni plan, a u vezi pozicioniranja objekta paviljona. Takve grafičke priloge nismo pronašli u dokumentaciji dostupnoj na web stranici konkursa pa vas molimo da nam objasnite kako da dodjemo do istih, jer predstavljaju važan podatak koji utiče na formiranje konkursnog rešenja.

Odgovor: Greška u raspisu je zaostali tekst iz zvaničnog teksta datog PDR-a, i neće se uzimati u obzir – tako da se dati tekst cele stavke menja sa: “- Poziciju objekata odrediti u skladu sa osnovnim merama zaštite prostora, poštujući zatečeno stvoreno prostorno nasleđe”... Data stavka je uklonjena, i ni u čemu neće uticati na procenu i vrednovanje pristiglih rešenja.

Pitanje: Takodje u okviru grafičkih digitalnih podloga ne postoje planovi suterena i prizemlja postojećeg objekta muzeja, bez kojih je učesnicima konkursa veoma otežano da urade rešenje povezivanja kako nadzemnih (paviljon) tako i podzemnih (skladišno - magacinski prostor) sadržaja proširenja. U napred hvala.

Odgovor: Obzirom na značaj i vrednost eksponata i građe koji se nalaze u depoima Muzeja savremene umetnosti, te njihove zaštite - nismo imali saglasnost da javno objavljujemo podatke o osnovama i organizaciji muzeja. Iako je jasno da je takav prilog koristan - smatramo da iz priloga koji su dati (1- situacija sa naznačenom zonom depoa, i 2- prilozi i osnove aneksa muzeja) je moguće pretpostaviti dovoljne elemente organizacije prizemlja i suterena muzeja. Takođe, obilaskom muzeja je moguće ostvariti bolji uvid u organizaciju zona dostupnih posetiocima. 

Pri izboru rešenja u obzir treba uzimati:
1)  poziciju prilazne, dostavne rampe na strani naspramnoj glavnom ulazu (ka reci),
2) poziciju službenog ulaza za administraciju, na bočnoj strani muzeja (ka aneksu), kao i poziciju samog aneksa muzeja (sa desne strane od glavnog ulaza u muzej),
3) zonu date preporučene/očekivane zone realizacije dodatnih podzemnih magacina muzeja, koji se     oslanjaju na depoe muzeja. Daljom razradom i potencijlnom lakom modifikacijom izabranog/nagrađenog rešenja će biti rešena pitanja detaljnog povezivanja datih sadržaja.


13.08.

Pitanje: Da li jos uvek odgovarate na pitanja? Ako da, da li postoji mogucnost da (obzirom na rok) malo brze odgovarate na pitanja ucesnika?

Odgovor: Poštovani, kao što i piše u Raspisu konkursa:

„Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do 12.08.2021.Odgovori žirija na postavljena pitanja, i isključivo samo na pitanja u vezi sa raspisom i programom konkursa, objaviće se na zvaničnoj internet stranici Konkursa u roku od pet dana.“

S obzirom da je juče prošao rok za postavljanje pitanja, žiri će odgovoriti na sva pitanja koja su stigla dosada u roku kako je i navedeno i biće objavljena.